Skip to content Skip to navigation

Ubiquity of polystyrene digestion and biodegradation within yellow mealworms, larvae of Tenebrio molitor Linnaeus (Coleoptera: Tenebrionidae)

All Authors: 
Shan-Shan Yang, Wei-Min Wu, Anja M. Brandon, Han-Qing Fan, Joseph P. Receveur, Yiran Li, Zhi-Yue Wang, Rui Fan, Rebecca L. McClellan, Shu-Hong Gao, Daliang Ning, Debra H. Phillips, Bo-Yu Peng, Hongtao Wang, Shen-Yang Cai, Ping Li, Wei-Wei Cai, Ling-Yun Ding, Jun Yang, Min Zheng, Jie Ren, Ya-Lei Zhang, Jie Gao, Defeng Xing, Nan-Qi Ren, Robert M. Waymouth, Jizhong Zhou, Hu-Chun Tao, Christine J. Picard, Mark Eric Benbow, Craig Criddle