Stanford Woods Institute for the Environment

Stanford Woods Institute for the Environment

Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates

« Back to

Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates

August 28, 2017

Authors:
Chuang Zhao, Bing Liu, Shilong Piao, Xuhui Wang, David B. Lobell, Yao Huang, Mengtian Huang, Yitong Yao, Simona Bassu, Philippe Ciais, Jean-Louis Durand, Joshua Elliott, Frank Ewert, Ivan A. Janssens, Tao Li, Erda Lin, Qiang Liua, Pierre Martre, Christoph Müller, Shushi Peng, Josep Peñuelas, Alex C. Ruane, Daniel Wallach, Tao Wang, Donghai Wu, Zhuo Liu, Yan Zhu, Zaichun Zhu, Senthold Asseng