Skip to content Skip to navigation

Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates

All Authors: 
Chuang Zhao, Bing Liu, Shilong Piao, Xuhui Wang, David B. Lobell, Yao Huang, Mengtian Huang, Yitong Yao, Simona Bassu, Philippe Ciais, Jean-Louis Durand, Joshua Elliott, Frank Ewert, Ivan A. Janssens, Tao Li, Erda Lin, Qiang Liua, Pierre Martre, Christoph Mller, Shushi Peng, Josep Peuelas, Alex C. Ruane, Daniel Wallach, Tao Wang, Donghai Wu, Zhuo Liu, Yan Zhu, Zaichun Zhu, Senthold Asseng
August 27, 2017