Skip to content Skip to navigation

Strengthening protected areas for biodiversity and ecosystem services in China

All Authors: 
Weihua Xu, Yi Xiao, Jingjing Zhang, Wu Yang, Lu Zhang, Vanessa Hull, Zhi Wang, Hua Zheng, Jianguo Liu, Stephen Polasky, Ling Jiang, Yang Xiao, Xuewei Shi, Enming Rao, Fei Lu, Xiaoke Wang, Gretchen Daily, Zhiyun Ouyang
February 13, 2017