Stanford Woods Institute for the Environment

Stanford Woods Institute for the Environment

Strengthening protected areas for biodiversity and ecosystem services in China

« Back to

Strengthening protected areas for biodiversity and ecosystem services in China

February 14, 2017

Authors:
Weihua Xu, Yi Xiao, Jingjing Zhang, Wu Yang, Lu Zhang, Vanessa Hull, Zhi Wang, Hua Zheng, Jianguo Liu, Stephen Polasky, Ling Jiang, Yang Xiao, Xuewei Shi, Enming Rao, Fei Lu, Xiaoke Wang, Gretchen Daily, Zhiyun Ouyang