Skip to content Skip to navigation

Robust and conductive two-dimensional metalorganic frameworks with exceptionally high volumetric and areal capacitance

All Authors: 
Dawei Feng, Ting Lei, Maria R. Lukatskaya, Jihye Park, Zhehao Huang, Minah Lee, Leo Shaw, Shucheng Chen, Andrey A. Yakovenko, Ambarish Kulkarni, Jianping Xiao, Kurt Fredrickson, Jeffrey B. Tok, Xiaodong Zou, Yi Cui, Zhenan Bao
December 31, 2017