Skip to content Skip to navigation

Rapid water disinfection using vertically aligned MoS2 nanofilms and visible light

All Authors: 
Chong Liu, Desheng Kong, Po-Chun Hsu, Hongtao Yuan, Hyun-Wook Lee, Yayuan Liu, Haotian Wang, Shuang Wang, Kai Yan, Dingchang Lin, Peter A. Maraccini, Kimberly M. Parker, Alexandria Boehm, Yi Cui
August 14, 2016