Stanford Woods Institute for the Environment

Stanford Woods Institute for the Environment

Producing More Grain With Lower Environmental Costs

« Back to

Producing More Grain With Lower Environmental Costs

September 3, 2014

Authors:
Xinping Chen, Zhenling Cui, Mingsheng Fan, Peter Vitousek, Ming Zhao, Wenqi Ma, Zhenlin Wang, Weijian Zhang, Xiaoyuan Yan, Jianchang Yang, et al.