Stanford Woods Institute for the Environment

Stanford Woods Institute for the Environment

A manganese–hydrogen battery with potential for grid-scale energy storage

« Back to

A manganese–hydrogen battery with potential for grid-scale energy storage

April 30, 2018

Authors:
Wei Chen, Guodong Li, Allen Pei, Yuzhang Li, Lei Liao, Hongxia Wang, Jiayu Wan, Zheng Liang, Guangxu Chen, Hao Zhang, Jiangyan Wang, Yi Cui