Stanford Woods Institute for the Environment

Stanford Woods Institute for the Environment

Improvements in Ecosystem Services from Investments in Natural Capital

« Back to

Improvements in Ecosystem Services from Investments in Natural Capital

June 17, 2016

Authors:
Zheyun Ouyang, Hua Zheng, Yi Xiao, Stephen Polasky, Jianguo Liu , Weihua Xu, Qiao Wang, Lu Zhang, Yang Xiao, Enming Rao, Ling Jiang, Fei Lu, Xiaoke Wang, Guangbin Yang, Shihan Gong, Bingfang Wu, Yuan Zeng, Wu Yang, Gretchen Daily