Skip to content Skip to navigation

Improvements in Ecosystem Services from Investments in Natural Capital

All Authors: 
Zheyun Ouyang, Hua Zheng, Yi Xiao, Stephen Polasky, Jianguo Liu, Weihua Xu, Qiao Wang, Lu Zhang, Yang Xiao, Enming Rao, Ling Jiang, Fei Lu, Xiaoke Wang, Guangbin Yang, Shihan Gong, Bingfang Wu, Yuan Zeng, Wu Yang, Gretchen Daily
June 16, 2016