Skip to content Skip to navigation

Impacts of Conservation and Human Development Policy Across Stakeholders and Scales

All Authors: 
Cong Li, Hua Zheng, Shuzhuo Li, Xiaoshu Chen, Jie Li, Weihong Zeng, Yicheng Liang, Stephen Polasky, Marcus W. Feldman, Mary Ruckelshaus, Zhiyun Ouyang, Gretchen Daily
June 15, 2015