Stanford Woods Institute for the Environment

Stanford Woods Institute for the Environment

Growing Sensitivity of Maize to Water Scarcity Under Climate Change

« Back to

Growing Sensitivity of Maize to Water Scarcity Under Climate Change

January 25, 2016

Authors:
Qingfeng Meng, Xinping Chen, David Lobell, Zhenling Cui, Yi Zhang, Haishun Yang, Fusuo Zhang